Avís Legal

1. Informació legal

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSICE), us comunico que www.respirasalut.cat és un domini de la meva titularitat.
Les meves dades identificatives i de contacte són les següents:

 • Titular: Natàlia Maria Aguilà Bifet
 • Adreça postal: Rambla Sant Jordi, 2 Torrefarrera
 • NIF: 43735743R
 • Adreça de correu electrònic: info@respirasalut.cat
 • Telèfon: 659 499 116

 

2. Objecte i àmbit d’aplicació

2.1.- Mitjançant aquest Avís Legal s’estableixen les condicions generals d’ús que regulen l’accés, navegació i ús de la pàgina web www.respirasalut.cat (d’ara endavant, LLOC WEB), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts. Addicionalment, la contractació online de serveis a través del LLOC WEB quedarà sotmesa a les condicions generals de contractació disponibles en aquest mateix avís i, si s’escau, a les condicions particulars que poguessin establir-se i que substitueixin, complementin i/o modifiquin les condicions generals d’aquest Avís Legal.

2.2.- Aquest LLOC WEB és un servei que poso a disposició dels usuaris d’Internet amb finalitat informativa sobre les meves activitats i serveis, així com per possibilitar la contractació online de serveis i establir un canal de comunicació amb les persones interessades. Puc efectuar en qualsevol moment i sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el disseny, configuració i continguts del LLOC WEB.

2.3.- L’accés i ús d’aquest LLOC WEB atribueix al visitant la condició d’usuari (d’ara endavant, USUARI) i implica la seva acceptació de forma plena i sense reserves, des d’aquest accés i/o ús, de totes i cadascuna de les condicions d’ús que s’incloguin en aquest Avís Legal, a la versió publicada en el moment en què l’USUARI hi accedeixi. En aquest sentit, s’entendrà per USUARI la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats desenvolupades al LLOC WEB.

2.4.- L’USUARI s’obliga a fer un ús correcte del LLOC WEB, de conformitat amb les lleis aplicables, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, responent davant meu i davant tercers de qualsevol dany i perjudicis que es puguin causar a conseqüència de l’incompliment de l’obligació esmentada.

 

3. Accés i utilització del Lloc Web

3.1.- L’accés a aquest LLOC WEB és lliure i gratuït, excepte quant al cost de connexió de la xarxa de telecomunicacions subministrada per l’operador contractat per cada USUARI.

3.2.- L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del LLOC WEB. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat, diligent i lícit dels continguts i serveis que ofereixo a través del LLOC WEB, cosa que comporta, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, no emprar-los per a:

 • 1. Utilitzar identitats falses, o suplantar la identitat d’altres usuaris en la utilització del LLOC WEB o dels seus serveis.
 • 2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • 3. Provocar danys en els meus sistemes físics i lògics, dels meus proveïdors o de terceres persones, introduir a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic i lògic que sigui susceptible de provocar els danys esmentats.
 • 4. Intentar accedir i, si s’escau, fer servir els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges.
 • 5. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts del LLOC WEB, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització prèvia i expressa del titular dels drets corresponents.
 • 6. Introduir o incorporar com una activitat empresarial o professional pròpia els continguts i/o serveis presentats en aquest LLOC WEB.
 • 7. Vulnerar qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial derivat dels continguts del LLOC WEB.
 • 8. Utilitzar aquest LLOC WEB, o els continguts i/o serveis per incórrer en activitats contràries a la llei, a la bona fe o a l’ordre públic.
 •  

3.3.- Em reservo el dret a interrompre en qualsevol moment i sense previ avís l’accés al LLOC WEB, així com a interrompre la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través d’aquest, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, o per qualsevol altra causa.

 

4. Protecció de dades personals

4.1.- Em comprometo al tractament de les dades personals de manera respectuosa amb els drets dels seus titulars, i de conformitat amb la normativa de protecció de dades que estigui en vigor en cada moment.

4.2.- A cada formulari de recollida de dades existent al LLOC WEB es posa a disposició permanent de l’USUARI una informació bàsica de protecció de dades, relativa a la identificació del responsable del tractament, els fins del tractament i els drets susceptibles d’exercici per l’interessat, així com un enllaç a informació addicional i detallada de protecció de dades inclosa a la política de privadesa del LLOC WEB. L’acceptació expressa per l’USUARI de la política de privadesa mitjançant el marcatge de la casella corresponent, serà necessària perquè es tingui per emplenat el formulari i poder completar el procés d’enviament. El contingut d’aquesta política de privadesa pot ser objecte de modificació per adaptar-lo a canvis legislatius que es puguin produir, així com a criteris i posicions emeses per les autoritats de control.

4.3.- En cas que l’USUARI empleni voluntàriament qualsevol dels formularis online de recollida de dades disponibles al LLOC WEB, es compromet a proporcionar dades exactes i veraces, així com a comunicar-me qualsevol modificació d’aquestes. Excepte en cas d’indicar-se expressament el contrari, les dades sol·licitades als formularis disponibles són necessàries per poder donar curs a la seva sol·licitud.

4.4.- Si un USUARI facilités dades personals de tercers, s’obliga a complir, en relació amb aquesta comunicació, totes les obligacions que derivin de la normativa de protecció de dades en vigor, i en particular els deures de licitud del tractament i el deure de transparència respecte del titular de les dades personals amb relació a la comunicació d’aquestes, exonerant-me i mantenint-me indemne de qualsevol responsabilitat.

4.5.- No es permet que els menors de 14 anys facilitin les seves dades personals a través del LLOC WEB, essent necessària la prèvia autorització expressa dels seus pares o tutors. En tot cas, aquest LLOC WEB no s’adreça a menors d’edat.

 

5. Propietat Intel·lectual i industrial

5.1.- Sóc titular, per mi o com a cessionària, de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest LLOC WEB, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc., titularitat meva o dels meus llicenciands. Tots els drets reservats.

5.2.- Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució, la transformació i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del LLOC WEB amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la meva autorització prèvia i expressa.

5.3.- L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de la meva titularitat i de tercers. Podrà visualitzar els elements del LLOC WEB i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al LLOC WEB.

 

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

6.1.- El contingut d’aquest LLOC WEB té, entre altres, una finalitat informativa i de creació d’un canal de comunicació amb els USUARIS, sense que els seus continguts puguin considerar-se com a assessorament exhaustiu sobre qualsevol matèria. No garanteixo plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. Igualment, excloc, fins on permeti la llei, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del LLOC WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts. Tot i això, informo que he adoptat mesures tècniques, dins de les meves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del LLOC WEB i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als USUARIS.

6.2.- No em faig responsable de la utilització que l’USUARI faci dels productes, serveis i continguts del LLOC WEB, ni de les opinions abocades pels USUARIS a través dels fòrums, xats, blocs o altres eines de participació disponibles. L’USUARI reconeix i accepta que la utilització del LLOC WEB, així com dels seus serveis, productes i continguts, es realitza sota el seu exclusiu risc i responsabilitat.

 

7. Enllaços

7.1.- En el cas que al LLOC WEB es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, no exerciré cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumiré cap responsabilitat pels continguts dels llocs web aliens enllaçats, ni garantiré la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, legalitat o validesa de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. En aquest sentit, si els USUARIS tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers enllaçades, m’ho hauran de comunicar immediatament als efectes que procedeixo a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquestes.

7.2.- Igualment, la inclusió de qualsevol tipus d’enllaç per part meva a altres llocs d’Internet no implicarà que hi hagi cap tipus de relació, associació, col·laboració o dependència entre mi i el titular del lloc web aliè.

 

8. Dret d’exclusió

8.1.- Em reservo el dret a denegar o retirar l’accés al LLOC WEB i/o als continguts i serveis oferts en aquest, sense necessitat de preavís, a aquells USUARIS que incompleixin aquestes condicions generals d’ús o les particulars que poguessin establir-se.

 

9. Generalitats

9.1.- En cas d’existir discrepància entre el que estableixen aquestes condicions generals d’ús i les condicions generals de contractació o, si s’escau, les particulars de cada servei específic, prevaldrà el que disposen les segones.

9.2.- Si qualsevol disposició o contingut d’aquest Avís Legal fos declarat nul o inaplicable, en tot o en part, mitjançant una resolució ferma per un Jutjat o Tribunal competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions de les condicions d’ús, que conservaran la seva validesa amb caràcter general.

9.3.- El no exercici o execució per part meva de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions d’ús no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord de la meva part per escrit.

9.4.- Podré modificar en tot o en part i en qualsevol moment les condicions aquí determinades, i aquestes modificacions tindran vigència des del mateix moment de la seva publicació al LLOC WEB.

 

10. Llei aplicable i jurisdicció

10.1.- La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del LLOC WEB, serà la llei espanyola.

10.2.- Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués sorgir amb ocasió de la visita al LLOC WEB o de l’ús dels serveis que s’hi ofereixen, ambdues parts acorden sotmetre’s als Jutjats i Tribunals competents del domicili de l’USUARI.

Respira amb nosaltres

Subscriu-te al nostre newsletter